Informații clasa pregătitoare

ANUNT privind înscrierea în clasa pregatitoare anul școlar 2024-2025

25 martie 2024

Afișarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare
alocate, la fiecare unitate de învățământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar
Afișarea, la sediul fiecărei unități de învățământ și pe site-ul acesteia, dacă există, sau pe site-ul inspectoratului
școlar, pentru unitățile de învățământ care nu au site propriu, a informațiilor care permit părinților să cunoască
activitatea specifică clasei pregătitoare din cadrul unității, cum ar fi: posibilitatea organizării procesului de
învățământ în cadrul unei grădinițe aflate în structura școlii sau în consorțiu cu școala, posibilitatea organizării
programului „Școala după școală”, fotografii ale spațiului în care se desfășoară activitatea la clasa pregătitoare.

28 martie—10 aprilie 2024

Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie—31 decembrie 2024 și eliberarea
recomandării pentru înscrierea în învățământul primar
Pentru copiii care au frecventat grădinița:

– înregistrarea cererilor transmise/depuse la unitățile de învățământ cu nivel preșcolar pentru obținerea
recomandării de înscriere în clasa pregătitoare;

-eliberarea/transmiterea către părinte de către unitatea de învățământ cu nivel preșcolar a recomandării de
înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz.


Pentru copiii care nu au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate:

-înregistrarea de către CJRAE/CMBRAE a cererilor de evaluare, depuse/transmise de părinți pentru copiii care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar;

-planificarea de către CJRAE/CMBRAE a organizării evaluării; afișarea și comunicarea programării pentru
participarea la evaluare;

-desfășurarea evaluării copiilor de către CJRAE/CMBRAE;

-eliberarea/transmiterea către părinte de către CJRAE/CMBRAE a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz;

-soluționarea de către comisia județeană/a municipiului București de înscriere a copiilor în învățământul primar (comisia județeană/a municipiului București) a situațiilor excepționale care necesită amânarea înscrierii în învățământul primar.

precizari-evaluare_28-martie-10-aprilie-2024-1

11 aprilie 2024

Transmiterea proceselor-verbale care cuprind listele cu numele copiilor și rezultatele evaluării, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz, de la unitățile de învățământ preșcolar sau CJRAE/CMBRAE către comisia județeană/a municipiului București.

Completarea și validarea cererilor-tip de înscriere în învățământul primar

11 aprilie—14 mai 2024

Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinți/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor
Depunerea/Transmiterea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declarației pe propria răspundere și a documentelor necesare în copie simplă.
Validarea fișelor de înscriere generate de aplicația informatică
N O T Ă:
Inspectoratele școlare pot decide reconfigurarea circumscripțiilor școlare până la data începerii înscrierilor, astfel încât să asigure optimizarea procesului de cuprindere a copiilor în clasa pregătitoare, în situația în care capacitatea unei unități de învățământ nu permite cuprinderea în clasa pregătitoare a tuturor copiilor din circumscripția școlară stabilită în anul școlar anterior, precum și în alte situații justificate, cum ar fi eliminarea segregării școlare, rezultată din segregarea pe criteriul mediului de rezidență. Inspectoratele școlare pot decide extinderea activității didactice în situația unităților de învățământ care au un număr mare de solicitări de înscriere în clasa pregătitoare în alte unități de învățământ care au spații disponibile. Formațiunile de studiu în care sunt cuprinși copii care nu pot fi deplasați sau care necesită tratament continuu, ca urmare a unor afecțiuni medicale, vor funcționa în spațiul care să țină cont de susținerea nevoilor de ordin
medical.

Prima etapa de inscriere in invatamantul primar

14 mai— 17 mai 2024

Procesarea de către Comisia națională de înscriere a copiilor în învățământul primar (Comisia națională) a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție.

20 mai— 27 mai 2024

Procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din
documentele depuse/transmise de părinți/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali, a cererilor prin care se
solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere.
Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin
aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare, și validarea de către consiliul de administrație al unității
de învățământ a listei candidaților admiși în această fază
Marcarea, în aplicația informatică, a cererilor-tip de înscriere pentru candidații admiși în această fază

Procesarea la nivelul unitatilor de invatamant, pe baza informatiilor din cererile tip de inscriere si din documentele depuse/transmise de parinti/tutori legal instituiti/reprezentanti legali, a cererilor prin care se solicita inscrierea la o alta unitate de invatamant decat la scoala de circumscriptie, pe locurile ramase libere.

Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de inscriere din unitatile de invatamant, prin aplicarea criteriilor generale si specifice de departajare si validarea de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant a listei candidatilor admisi in aceasta faza.

Marcarea, in aplicatia informatica, a cererilor-tip de inscriere pentru candidatii admisi in aceasta faza.

28 mai 2024

Procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice, și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din
lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție.

29 mai 2024

Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere.

A doua etapa de inscriere in invatamantul primar

30 mai 2024

Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice derepartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar Informarea Ministerului Educației d e către comisia județeană/a municipiului București cu privire la procedura
specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, în etapa a doua. Procedurile vor viza modalități de comunicare și transfer de documente online, după caz.

31 mai—7 iunie 2024

Depunerea/Transmiterea cererii-tip de inscriere la secretariatul unitatii de invatamant aflate pe prima pozitie dintre cele trei optiuni exprimate pentru etapa a doua, de catre parintii copiilor care nu au fost cuprinsi in nicio unitate de invatamant in etapa anterioara sau care nu au participat la prima etapa.

10 iunie—14 iunie 2024

Validarea cererilor-tip de inscriere la unitatea de invatamant aflata pe prima pozitie in optiunile privind inscrierea copiilor.

17 iunie—21 iunie 2024

Procesarea la nivelul unitatilor de invatamant a cererilor-tip de inscriere depuse de parinti/tutori legal instituiti/reprezentanti legali, aplicand procedura specifica elaborata de inspectoratul scolar, pe baza criteriilor generale si a celor specifice de departajare, in limita locurilor disponibile.

Completarea in aplicatia informatica a datelor din cererile-tip de inscriere pentru candidatii inscrisi in aceasta etapa.

21 iunie 2024

Afisarea la fiecare unitate de invatamant a listelor finale ale copiilor inscrisi in clasa pregatitoare.

2 septembrie— 6 septembrie 2024

Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la o unitate de învățământ.
Soluționarea de către inspectoratul școlar a oricărei alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul superior al copilului

OME-nr.-4019-din-15.03.2024-Metodologie-inscriere-inv.-primar-2024-2025-1

Criterii de departajare inscriere in clasa pregatitoare 2024-2025


Lista criteriilor pe care scolile le aplica daca numarul de copii este superior numarului de locuri:
 

I. Criterii generale:

a) existenta unui certificat medical de incadrare in grad de handicap a copilului;

b) existenta unui document care dovedeste ca este orfan de ambii parinti. Situatia copilului care provine de la o casa de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimileaza situatiei copilului orfan de ambii parinti;

c) existenta unui document care dovedeste ca este orfan de un singur parinte;

d) existenta unui frate/a unei surori inmatriculat/inmatriculate in unitatea de invatamant respectiva.

II. Criterii specifice:

⇒  Sunt aplicate dupa criteriile generale si numai daca acestea nu reusesc sa faca departajarea intre copii, cu exceptia situatiilor prevazute de metodologia-cadru

⇒  Sunt elaborate de catre fiecare unitate de invatamant in parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de catre parinti/tutori legali si nu pot fi discriminatorii, respectiv trebuie sa tina cont de faptul ca toti copiii au drepturi egale, indiferent de conditia sociala, financiara, indiferent de nationalitate, rasa, religie, confesiune, sex etc.

Documente necesare înscrierii

  • Cererea tip de înscriere
  • Fotocopia actului de identitate al părintelui
  • Fotocopia certificatului de naștere al copilului
  • Declarație – acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal
  • Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022 inclusiv
  • Documente doveditoare de îndeplinire a criteriile generale și/sau specifice de departajare, după caz
  • Declarația tip pe proprie răspundere cu privire la veridicitatea informațiilor introduse în cerere, în cazul completării sau transmiterii online a cererii
  • Foto copia hotărârii judecătoreşti definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului în cazul părinţilor divorţaţi

Fotocopiile sunt certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale.