Informații clasa pregătitoare

ANUNT privind înscrierea în clasa pregatitoare anul școlar 2023-2024

30 martie 2023 

Afisarea circumscriptiilor scolare si a planului de scolarizare propus, respectiv numarul de clase pregatitoare alocate, la fiecare unitate de invatamant, inclusiv pe site-ul acesteia, daca exista, si pe site-ul inspectoratului scolar.

Afisarea, la sediul fiecarei unitati de invatamant si pe site-ul acesteia, daca exista, sau pe site-ul inspectoratului scolar, pentru unitatile de invatamant care nu au site propriu, a informatiilor care permit parintilor sa cunoasca activitatea specifica clasei pregatitoare din cadrul unitatii, cum ar fi: posibilitatea organizarii procesului de invatamant in cadrul unei gradinite aflate in structura scolii sau in consortiu cu scoala, posibilitatea organizarii programului „Scoala dupa scoala”, fotografii ale spatiului in care se desfasoara activitatea la clasa pregatitoare.

3 aprilie 2023 

Postarea pe site-ul centrelor judetene de resurse si asistenta educationala /Centrului Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala (CJRAE/CMBRAE) a modelului de cerere-tip (anexa nr. 2 la Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.445/2022 privind aprobarea Metodologiei de inscriere a copiilor in invatamantul primar si a Calendarului inscrierii in invatamantul primar pentru anul scolar 2022 2023) pentru evaluarea dezvoltarii copiilor care implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie—31 decembrie 2023 inclusiv si care:

• nu au frecventat gradinita;

• s-au intors din strainatate

Afisarea programului de evaluare a copiilor la avizierul si pe site-ul CJRAE/CMBRAE.

Postarea pe site-ul inspectoratelor scolare, respectiv al unitatilor de invatamant cu nivel prescolar/primar a modelului de cerere-tip (anexa nr. 2 la Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.445/2022) pentru evaluarea dezvoltarii copiilor care au frecventat gradinita si care implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie—31 decembrie 2023 inclusiv.

4 aprilie 2023 

Anuntarea, prin afisare la sediul unitatii de invatamant/pe site-ul acesteia, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unitatile de invatamant, in urma consultarii cadrelor didactice si a partenerilor sociali — sindicate, consiliul reprezentativ al parintilor — dupa verificarea existentei unor elemente de discriminare de catre consilierul juridic al inspectoratului scolar, si aprobate in consiliul de administratie al unitatii de invatamant.

Anuntarea, prin afisare la sediul unitatii de invatamant/pe site-ul acesteia, a listei documentelor care sa dovedeasca indeplinirea criteriilor specifice de departajare si a procedurii privind constituirea formatiunilor de elevi.

5 aprilie—26 aprilie 2023

Evaluarea dezvoltarii copiilor care implinesc 6 ani in perioada 1 septembrie—31 decembrie 2023 si eliberarea recomandarii pentru inscrierea in invatamantul primar

Pentru copiii care au frecventat gradinita:

• inregistrarea cererilor transmise/depuse la unitatile de invatamant cu nivel prescolar pentru obtinerea recomandarii de inscriere in clasa pregatitoare;

• eliberarea/transmiterea catre parinte de catre unitatea de invatamant cu nivel prescolar a recomandarii de inscriere in clasa pregatitoare sau in grupa mare, dupa caz.

Pentru copiii care nu au frecventat gradinita sau au revenit din strainatate:

• inregistrarea de catre CJRAE/CMBRAE a cererilor de evaluare, depuse/transmise de parinti pentru copiii care indeplinesc criteriile prevazute la art. 7 alin. (1) din Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.445/2022;

• planificarea de catre CJRAE/CMBRAE a organizarii evaluarii; afisarea si comunicarea programarii pentru participarea la evaluare;

• desfasurarea evaluarii copiilor de catre CJRAE/CMBRAE;

• eliberarea/transmiterea catre parinte de catre CJRAE/CMBRAE a recomandarii de inscriere in clasa pregatitoare sau in grupa mare, dupa caz;

• solutionarea de catre Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de inscriere a copiilor in invatamantul primar (Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti) a situatiilor exceptionale care necesita amanarea inscrierii in invatamantul primar.

27 aprilie 2023 

Transmiterea proceselor-verbale care cuprind listele cu numele copiilor si rezultatele evaluarii, respectiv recomandarea de inscriere in clasa pregatitoare sau in grupa mare, dupa caz, de la unitatile de invatamant prescolar sau CJRAE/CMBRAE catre comisiile judetene/Comisia municipiului Bucuresti.

2 mai 

Reconfigurarea, acolo unde se impune, de catre inspectoratele scolare, a circumscriptiilor scolare, astfel incat sa asigure optimizarea procesului de cuprindere a copiilor in clasa pregatitoare, in situatia in care capacitatea unei unitati de invatamant nu permite cuprinderea in clasa pregatitoare a tuturor copiilor din circumscriptia scolara stabilita in anul scolar anterior, precum si in alte situatii justificate, cum ar fi eliminarea segregarii scolare, rezultata din segregarea pe criteriul mediului de rezidenta.

Calendar inscriere clasa pregatitoare 2023-2024

3 mai—18 mai 2023

Completarea cererilor-tip de inscriere de catre parinti/tutori legal instituiti/reprezentanti legali, online sau la unitatea de invatamant la care solicita inscrierea copiilor.

Depunerea/Transmiterea cererilor-tip de inscriere la unitatea de invatamant la care solicita inscrierea copiilor, inclusiv a recomandarii de inscriere in clasa pregatitoare, dupa caz, respectiv a declaratiei pe propria raspundere si a documentelor necesare in copie simpla.

Validarea fiselor de inscriere generate de aplicatia informatica.

Prima etapa de inscriere in invatamantul primar

19 mai—22 mai 2023

Procesarea de catre Comisia nationala de inscriere a copiilor in invatamantul primar (Comisia nationala) a cererilor-tip de inscriere, cu ajutorul aplicatiei informatice, si repartizarea copiilor la scoala de circumscriptie

NOTA:

Inspectoratele scolare pot decide extinderea activitatii didactice in situatia unitatilor de invatamant care au un numar mare de solicitari de inscriere in clasa pregatitoare, in alte unitati de invatamant care au spatii disponibile.

23 mai—29 mai 2023

Procesarea la nivelul unitatilor de invatamant, pe baza informatiilor din cererile tip de inscriere si din documentele depuse/transmise de parinti/tutori legal instituiti/reprezentanti legali, a cererilor prin care se solicita inscrierea la o alta unitate de invatamant decat la scoala de circumscriptie, pe locurile ramase libere.

Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de inscriere din unitatile de invatamant, prin aplicarea criteriilor generale si specifice de departajare si validarea de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant a listei candidatilor admisi in aceasta faza.

Marcarea, in aplicatia informatica, a cererilor-tip de inscriere pentru candidatii admisi in aceasta faza.

30 mai 2023 

Procesarea de catre Comisia nationala a cererilor-tip de inscriere, cu ajutorul aplicatiei informatice, si repartizarea la scoala de circumscriptie a copiilor ai caror parinti/tutori legal instituiti/reprezentanti legali au solicitat inscrierea la o alta unitate de invatamant decat la scoala de circumscriptie, dar nu au fost admisi din lipsa de locuri si care au exprimat in aceasta faza optiunea pentru inscrierea in scoala de circumscriptie.

31 mai 2023 

Afisarea in unitatile de invatamant si pe site-ul inspectoratului scolar a candidatilor inmatriculati si a numarului de locuri ramase libere.

A doua etapa de inscriere in invatamantul primar

5 iunie 2023 

Comunicarea, prin afisare la unitatile de invatamant si pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborata de inspectoratul scolar.

Informarea Ministerului Educatiei de catre Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti cu privire la procedura specifica de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, in etapa a doua. Procedurile vor viza modalitati de comunicare si transfer de documente online, dupa caz.

6 iunie—12 iunie 2023

Depunerea/Transmiterea cererii-tip de inscriere la secretariatul unitatii de invatamant aflate pe prima pozitie dintre cele trei optiuni exprimate pentru etapa a doua, de catre parintii copiilor care nu au fost cuprinsi in nicio unitate de invatamant in etapa anterioara sau care nu au participat la prima etapa.

Validarea cererilor-tip de inscriere la unitatea de invatamant aflata pe prima pozitie in optiunile privind inscrierea copiilor.

13 iunie—14 iunie 2023

Procesarea la nivelul unitatilor de invatamant a cererilor-tip de inscriere depuse de parinti/tutori legal instituiti/reprezentanti legali, aplicand procedura specifica elaborata de inspectoratul scolar, pe baza criteriilor generale si a celor specifice de departajare, in limita locurilor disponibile.

Completarea in aplicatia informatica a datelor din cererile-tip de inscriere pentru candidatii inscrisi in aceasta etapa.

15 iunie 2023 

Afisarea la fiecare unitate de invatamant a listelor finale ale copiilor inscrisi in clasa pregatitoare.

1 septembrie—8 septembrie 2023

Centralizarea si solutionarea de catre inspectoratul scolar a cererilor parintilor/tutorilor legal instituiti/reprezentantilor legali ai copiilor care nu au fost inca inscrisi la vreo unitate de invatamant.

Solutionarea de catre inspectoratul scolar a oricarei alte situatii referitoare la inscrierea in invatamantul primar, avand in vedere, cu prioritate, interesul superior al copilului.

Criterii de departajare inscriere in clasa pregatitoare 2023


Lista criteriilor pe care scolile le aplica daca numarul de copii este superior numarului de locuri:
 

I. Criterii generale:

a) existenta unui certificat medical de incadrare in grad de handicap a copilului;

b) existenta unui document care dovedeste ca este orfan de ambii parinti. Situatia copilului care provine de la o casa de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimileaza situatiei copilului orfan de ambii parinti;

c) existenta unui document care dovedeste ca este orfan de un singur parinte;

d) existenta unui frate/a unei surori inmatriculat/inmatriculate in unitatea de invatamant respectiva.

II. Criterii specifice:

⇒  Sunt aplicate dupa criteriile generale si numai daca acestea nu reusesc sa faca departajarea intre copii, cu exceptia situatiilor prevazute de metodologia-cadru

⇒  Sunt elaborate de catre fiecare unitate de invatamant in parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de catre parinti/tutori legali si nu pot fi discriminatorii, respectiv trebuie sa tina cont de faptul ca toti copiii au drepturi egale, indiferent de conditia sociala, financiara, indiferent de nationalitate, rasa, religie, confesiune, sex etc.

Număr de clase

Pentru anul școlar 2022-2023, Școala Gimnazială ,,Axinte Uricariul” Scânteia a propus spre aprobare 1 clasă pregătitoare.

Documente necesare înscrierii

  • Cererea tip de înscriere
  • Fotocopia actului de identitate al părintelui
  • Fotocopia certificatului de naștere al copilului
  • Declarație – acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal
  • Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022 inclusiv
  • Documente doveditoare de îndeplinire a criteriile generale și/sau specifice de departajare, după caz
  • Declarația tip pe proprie răspundere cu privire la veridicitatea informațiilor introduse în cerere, în cazul completării sau transmiterii online a cererii
  • Foto copia hotărârii judecătoreşti definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului în cazul părinţilor divorţaţi

Fotocopiile sunt certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale.

Descarcă și completează cererile:

Programul de completare a cererilor tip de înscriere, conform metodologiei

Începând cu data de 11.04.2022 programul este următorul:

  • LUNI – JOI     08:00 – 18:00
  • VINERI            08:00 – 17:00

Numărul de telefon al unității școlare, unde se pot cere detalii cu privire la înscriere: 0232 229 331

Metodologia de însciere în învățământul primar pentru anul școlar 2022 – 2023

Extras Metodologie:

art. 13 (9): Unitățile de învățământ informează părinții că ordinea în care se programează telefonic pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere sau în care se prezintă pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere nu presupune crearea unei liste de preînscriere și/sau acordarea unei priorități la înscriere. Informația este afișată la secretariatul unității de învățământ, la avizierul acesteia și pe site-ul școlii, dacă acesta există, și este comunicată direct părinților la momentul programării telefonice sau al prezentării pentru completarea/validarea cererii-tip de înscriere.

Art.15 (1): Inspectoratele școlare și unitățile de învățământ informează părinții prin afișare la avizier și postare pe site-urile instituțiilor, după caz, cu privire la faptul că aplicația informatică nu permite înscrierea la mai multe unități de învățământ.

(2) În cazul în care aplicația informatică semnalează că pentru copilul respectiv a mai fost depusă o cerere de înscriere la altă unitate de învățământ, înscrisă în baza de date, întrucât a fost validată, dosarul de înscriere nu este acceptat și rămâne valabilă opțiunea deja asumată pentru altă unitate de învățământ.

Art. 49. Prezentarea de înscrisuri false la înscrierea în clasa pregătitoare se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă.