I. ARGUMENT

        Şcoala noastră se doreşte în viitor a fi un  mediu incluziv, organizat şi competent, în care se desfăşoară o educaţie de calitate, de tip formal şi nonformal al elevilor.

      Tuturor le oferim şanse egale în accesarea informaţiei, formarea de priceperi şi deprinderi, construirea unui sistem de valori, conştientizarea şi manifestarea de atitudini proactive, dorim să scădem nivelul abandonului şcolar şi să sprijinim comunitatea să acceseze sistemul educaţional prin diferite programe şi proiecte.

       Prin acest Plan de Dezvoltare Instituţională (PDI), îmi propun să dezvolt politicile şi tradiţiile valoroase ale şcolii, având în permanenţă preocuparea de a fi la curent cu politicile şi practicile educaţionale europene, naţionale, judeţene şi locale, deoarece  consider că adaptabilitatea este o calitate importantă a omului modern.

       Toate documentele de prognoză se bazează pe analiza mediului intern şi extern al şcolii, în scopul optimizării managementului unităţii de învăţământ, valorificând punctele forte şi oportunităţile, în vederea diminuării şi/sau eliminării punctelor slabe şi a ameninţărilor.    Întotdeauna, însă, voi avea  în vedere nevoile actorilor educaţionali.

        Luând pulsul comunităţii şcolare şi conectându-mă la comunitatea locală, am constatat că se impune transformarea şcolii, dintr-un mediu de învăţare clasic, conservator, într-un mediu activ, participativ, în care toţi elevii şi profesorii să fie valorizaţi şi motivaţi.

        În acest context, vom urmări educaţia elevulului nu numai pentru A ŞTI, ci mai ales pentru a şti SĂ FACĂ, a şti SĂ FIE, a şti SĂ DEVINĂ, A ÎNVĂŢA SĂ ÎNVEŢE, acest lucru fiind posibil prin încurajarea colectivului didactic să adapteze demersul didactic la interesele, nevoile şi particularităţile elevului, prin strategii diferenţiate, mergând până la individualizarea învăţării.

       În acest fel,  propunem să stârnim curiozitatea şi să declanşăm motivaţia pentru învăţare, astfel încât aceasta să devină o preocupare pe tot parcursul vieţii ( lifelong learning).

       Implementând acest PDI, estimez creşterea calităţii educaţiei furnizate de şcoala noastră.

      De exemplu,la nivelul şcolii, din perspectiva personalului, sprijin dezvoltarea spiritului democratic în relaţiile colegiale şi cu elevii, perfecţionarea continuă a furnizorilor de educaţie, inovaţie şi diversificarea ofertei şcolare, asumarea responsabilă a calităţii procesului instructiv-educativ şi a condiţiilor de realizarea a acestuia, astfel încât educaţia primită în şcoală să constituie o ancoră pentru lumea reală.

        De asemenea, alături de colegi, vom urmări ca elevii să conştientizeze şi să-şi asume responsabilitatea propriei învăţări, să-şi dezvolte spiritul de iniţiativă şi creativitatea în vederea rezolvării de probleme.

         Din perspectiva elevilor, ca urmare a feedback-ului primit din partea acestora, doresc să adaptăm procesul didactic, astfel încât să le valorificăm interesele şi abilităţile în domeniul tehnologiei, deopotrivă cu alternarea mediului de învăţare in-door, cu cel out-door, în incinta şcolii şi în comunitate, folosind metode de educaţie nonformală.

        Din perspectiva părinţilor, propun să punem bazele şi să dezvoltăm abilităţile de viaţă ale elevilor, să abordăm conţinuturile învăţării astfel încât să devină achiziţii relevante pentru viaţă, să asigurăm fiecărui elev un traseu educaţional adaptat nevoilor şi capacităţilor individuale, orientat către treapta superioară de şcolarizre potrivită fiecăruia, la terminarea studiilor gimnaziale.

       Pe de altă parte, pentru asigurarea succesului propriilor copii, elevii noştri, este necesar ca un număr din ce în ce mai mare de părinţi să ni se alăture în calitate de parteneri educaţionali.

       La nivelul comunităţii, ne propunem o mai intensă colaborare cu ONG-urile, cu asociaţiile, cu agenţii economici şi cu autorităţile locale. Ne dorim ca implicarea timidă şi relativ formală de până acum să se materializeze într-o implicare intensă şi reală, astfel încât să devină colaboratori activi şi responsabili în viaţa şcolii, resurse valoroase şi vizibile în procesul de transformare a şcolii într-un nucleu de informare şi dezvoltare pentru comunitate. De asemenea, doresc să sprijin

menţinerea şi creşterea populaţiei şcolare din formele imediat superioare de învăţământ, prin consilierea şi orientarea absolvenţilor noştri către liceele şi şcolile profesionale din oraş, în funcţie de competenţe şi opţiuni, din perspectiva dezvoltării durabile.

      Proiectul de dezvoltare oferă o perspectivă reală asupra şcolii din punctul de vedere al imaginii acesteia, dar şi a activităţilor şi stabilește direcțiile majore de progres, modalitatea de elaborare a acestuia permițând consultarea tuturor părților, implicarea în asumarea scopurilor, obiectivelor și acțiunilor propuse. El reflectă politica educațională pe termen mediu (4 ani), ținând cont de strategia educaționalăla de nivel național, de contextul socio-economic actual și de apartenența europeană.

        Atenția este concentrată asupra finalității principale a educației, formulate în Legea Educaţiei Naţionale: formarea competențelor, înțelese ca ansamblu multifuncțional și transferabil de cunoștințe, deprinderi/abilități și aptitudini, necesare pentru:

a) împlinirea și dezvoltarea personală, prin realizarea propriilor obiective în viață, conform intereselor și aspirațiilor fiecăruia și dorinței de a învăța pe tot parcursul vieții;

d) formarea unei concepții de viață, bazate pe valorile umaniste și științifice, pe cultura națională și universală și pe stimularea dialogului intercultural;

e) educarea în spiritul demnității, toleranței și respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului;

f) cultivarea sensibilității față de problematica umană, față de valorile moral-civice și a respectului pentru natură și mediul înconjurător natural, social și cultural,asigurând concentrarea tuturor domeniilor funcționale ale managementului (curriculum, resurse umane, material-financiare,

relatii sistemice și comunitare) și asigurând coerența strategiei pe termen lung a școlii.

            Proiectul instituţional de dezvoltare al şcolii este expresia unei autoanalize profunde,a muncii în echipă şi a reconsiderării rolului educaţiei în contextul social actual, dar şi a dorinţei continue de depăşire a propriilor limite, pentru realizarea misiunii noastre.

II. CONTEXT LEGISLATIV

       Legile şi documentele actualitzate care stau la baza elaborării P.D.I:

            Acest PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ a fost conceput în conformitate cu următoarele acte normative:

 • Legea Educaţiei Naţionale 1/2011;
 • Codul  Muncii-Legea 53/2003;
 • Legea 15/2021- Legea bugetului de stat pentru anul 2021;
 • OMEC nr. 4742/2016 privind aprobarea Statutului elevului;
 • Strategia de dezvoltare a Comunei Scânteia;
 • Strategia “Europa 2020- O strategie europeană pentru creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii “;
 • Planul teritorial comun de acţiune- cadru, pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delicvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţii de învăţământ pentru anul scolar 2020-2021 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi;
 • Ordinele, notele, notificările şi precizările Ministerului Educaţiei şi Cercetării;
 • Ordinul Ministrului Sanatatii 1955/18.10.1995 pentru aprobarea normelor de igiene privind unitatile pentru ocrotirea,educarea si instruirea copiilor si tinerilor,cu completarile si modificarile ulterioare, inclusive Ordinele ministrului sănătăţii pentru realizarea în condiţii de  siguranţă epidemiologică pentru prevenirea şi combaterea SARS-COV2;
 • Ordinul OMEC nr.5447 /2021 privind  Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
 • Raportul privind starea învăţământului în anul şcolar 2019/2020;
 • OMEC 3160/2021 privind modificarea şi completarea Regulamentului privind actele de studii ,documentele şcolare în învăţământul preuniversitar;
 • Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.75/2005-privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata cu modificari prin Legea 87/2006;
 • Ordinul nr. 3189/2021 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliary, aprobată prin Ordinul nr. 3143/2011;
 • OMEC 5972/2020 pentru aprobarea Metodologiei de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile;
 • OMEC 61606/2020 privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
 • H.G. nr.21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare provizorie a unitatilor de invatamant preuniversitar,precum si a Standardelor de acreditare si evaluare periodica a unitatilor de invatamant preuniversitar;
 • H.G. nr 22/2007-privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie;

III. PREZENTAREA UNITĂŢII ŞCOLARE ŞI A COMUNITĂŢII ÎN CARE FUNCŢIONEAZĂ

    1.Date de identificare

Tipul şcolii:școală gimnazială cu nivel primar și preșcolar

Adresa- Strada Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 516, loc. Scânteia, com. Scânteia, jud. Iași

Telefon / Fax: 0232/229331; e-mail: sc_axinte_uricariul@yahoo.com

Felul unităţii: independentă, cu personalitate juridică, învăţământ de masă, cursuri de zi

Forme de învăţământ: zi

Formă de proprietate: de stat

Formă de finanţare: buget local

Limba de predare : limba română

Orar: 8- 16

Şcoala Gimnazială “Axinte Uricariul” este o scoala din mediul rural care are 2 structuri situate pe raza comunei Scânteia astfel:

Şcoala Gimnazială “Axinte Uricariul” PJ – situată în satul Scânteia si

 • Grădiniţa cu Program Normal  Scânteia – situată în satul Scânteia;
 • Şcoala Primara Ciocârleşti şi Grădiniţa cu Program Normal  Ciocârleşti – structură situată în satul Ciocârleşti, Scânteia;

      2.Cadrul geografic

          Comuna Scânteia se înscrie tipului de unităţi administrativ-teritoriale din arealul sudic al judeţului, se află la intersecţia unor drumuri judeţene, iar prin unele instituţii şi unităţi economice exercită o anumită atracţie pentru comunele din jur.

       Teritoriul comunei Scânteia este situat în partea central-nordică a Podişului Moldovei, în partea sudică a judeţului Iaşi.

       Din punct de vedere administartiv, teritoriul comunei Scânteia cuprinde șapte așezări: centrul administrativ comunal care se afla situat în localitatea Scânteia, și satele: Bodeşti, Boroseşti, Ciocârleşti, Lunca Rateş, Tufeştii de Sus, Rediu.

         În vecinătatea comunei se regasesc:

La nord – Comuna Grajduri

La est şi la sud – Judeţul Vaslui

La vest – Comuna Şcheia

         Suprafaţa totală administrativă a comunei este de 4181 ha.

         Lungimea totală a drumurilor judeţene şi comunale din comuna Scânteia este de 68,32 km. Drumul judeţean 246 străbate comuna Scânteia aproximativ pe la mijloc de la est la vest, vine de la Codăieşti – judeţul Vaslui şi se îndreaptă spre comuna Şcheia.(trecand prin satele Tufestii de Sus, Bodesti si Scanteia).

Drumul judeţean 248 vine de la Iaşi şi se îndreaptă spre Buhăieşti – judeţul Vaslui.

 • D.C. 63 străbate localităţile Lunca Rateş – Rediu (prin satele Boroseşti şi Scânteia)
 • D.C. 62 străbate localitatea Ciocârleşti.

         Teritoriul comunei este străbătut de magistrala feroviară Iaşi – Mărăşeşti. Staţia C.F.R. Scânteia deserveşte atât comuna Scânteia cât şi comuna Şcheia.

        Tranport public județean cu SC IZVORAȘUL SRL,microbuze ce circulă din 30 min în 30 minute pe  rutele Iasi- Scânteia- Borosesti, Iasi- Scânteia- Bodesti, Iasi-Ipatele  şi retur .

           3. Istoricul localităţii

           La jumătatea distanţei dintre Iaşi şi Vaslui, pe vechiul drum al Galaţilor, la izvoarele Rebricei, Ţara de dincolo de negură a lui Sadoveanu, se află localitatea Scânteia.

          Atestată documentar la 31 Martie 1423 când Alexandru cel Bun, domnitorul Moldovei întăreşte printr-un “uric” drepturile lui Moise Filozoful, mare dregător în divanul ţării, asupra moşiei şi satelor sale din ţara de jos a Moldovei, la izvoarele Rebricei pe “hotarele ce le-a stapânit din veac”, confirmând astfel vechimea aşezării, cu mult înaintea înscrisului domnesc. Pe parcursul anilor, aceste sate apar sub denumirea de Scânteia.

        Fost târg însemnat în vremea lui Ştefan cel Mare, această aşezare are două ctitorii domneşti: a lui Ştefan cel Mare de la 1503 şi a lui Vasile Lupu din 1637.

        Fiind situată sub dealurile împădurite ale Bârnovei, zona ce constituie hotarul între Ţara de Sus şi Ţara de Jos a Moldovei, Scânteia s-a bucurat de o atenţie deosebită din partea domnitorului Ştefan cel Mare.

        Satul Scânteia a fost populat cu colonişti de la Şcheia, Grajduri, Tufestii de Sus, care se bucurau de anumite privilegii domneşti. Aşa se explică puternica dezvoltare şi înflorire a târgului Scânteia, care în acea vreme era de mărimea Vasluiului.

          La Scânteia, Ştefan cel Mare a pregatit oştirea pentru luptele de la Vaslui, iar atunci când a fost atacat de turci a scăpat adăpostindu-se într-un plop. Drept rasplată, aici la Scânteia a fost construită biserica cu hramul Sfinţilor Voievozi Mihail şi Gavril.

           Cea de-a doua ctitorie domnească de la Scânteia a lui Vasile Lupu de la 1637 cu hramul Cuvioasei Parascheva a fost descoperită prin săpături arheologice efectuate de studenţii facultăţii de istorie din Iaşi sub îndrumarea profesorului N. Puşcaşu în vara anului 1984.           Aceştia au scos la lumină temelia celei de-a patra ctitorii a lui Vasile Lupu.

          Ţinutul comunei Scânteia si zonele învecinate erau locurile preferate de vânătoare ale lui Sadoveanu, iar în romanul “Ţara de dincolo de negură” pomeneşte foarte mult despre localitatea noastră.

 4.Populaţia şi îndeletnicirile sale

Populaţia, ca element dinamic al aşezărilor care condiţionează dezvoltarea economică a acestui teritoriu, a evoluat în mod diferit sub multiplele ei aspecte.

Nr. Populaţiei totale – persoaneMasculinFeminin
10.5845.5615.023

La nivelul comunei Scânteia, din cei 10.584 de locuitori declaraţi, un număr însemnat din populaţia activă este plecată la muncă în alte oraşe sau în străinătate, mai ales din satele mari, ceea ce denaturează într-o oarecare măsură datele reale privitoare la populaţia totală şi activă ale comunei.

Din totalul populaţiei comunei, a fost estimat un număr de 585 pensionari şi cca. 1.126 copii, după numărul pensiilor şi alocaţiilor de stat aferente, ceea ce înseamnă o populaţie activă de cca. 3432 persoane, reprezentând 34%.

Dintre aceştia, în comună sunt salariaţi aproximativ 1.557 de persoane, o mare parte dintre persoanele active fiind angajate în muncă în afara comunei, fără a putea fi estimat corect numărul lor. Se constată totuşi, o putere scăzută de cumpărare, un nivel de trai mediu spre scăzut, fapt datorat în mare parte lipsei locurilor de muncă, a persoanelor  cu studii superioare sau medii, specializate în diferite domenii de activitate, solicitate pe piaţa muncii locale.

Ocupaţii  de baza : agricultura, viticultura, apicultura, pomicultura și creșterea animalelor.

 Agricultura reprezintă componenta de bază a structurii economice a comunei. Faptul că industrializarea zonei este practic inexistentă, precum şi faptul că marea majoritate a tinerilor din comună au ales să plece pentru a lucra în alte oraşe sau în străinătate au condus la creşterea importanţei acestei ramuri a economiei.

 5.Dezvoltarea culturii

             Târgul de sub mica Bucovină, cum numeau la 1656 călătorii poloni, aşezarea de pe valea Rebricei, umbrită de nesfârşitele păduri ale Bârnovei, cu fagi bătrâni şi stejari falnici a fost, de asemenea, locul de naştere a ultimului cronicar al Moldovei-  Axinte Uricariul, a marelui istoric Emil Condurachi, fiul notarului sătesc de acum un veac şi a gazetarului, locul de naştere a criticului de arta şi scriitorului Valentin Silvestru. Şcoala din Scânteia poarta numele cronicului Axinte Uricariul, iar biblioteca pe cea a marelui  istoric Emil Condurachi.

           Aici, la Scânteia şi în zonele învecinate sunt locurile preferate de vânătoare ale lui Sadoveanu. În romanul Ţara de dincolo de negură pomeneşte foarte mult despre Boroseşti, pădurile Boroseştilor; aici aflându-se chiar starostele vînătorilor: Moş Niţă Cioaca. 
     Tot aici, în perioada anilor 1970 – 1972, Mircea Babeş – cercetător principal la Institutul de Arheologie Bucureşti, a efectuat săpături pe Lesa în zona de deasupra satului şi în urma descoperirilor arheologice şi-a dat cu mare succes teza de doctorat în Germania.

           Şcoala Gimnazială “Axinte Uricariul”, Scânteia funcţionează în două corpuri: Corpul A, construit în anul 1947  şi modernizat în anul 2012, Corpul B, construit în anul 1962 şi modernizat în anul 2013. Grădiniţa cu Program Normal Scînteia, structură a şcolii cu PJ,  funcţionează în clădirea actuală din anul 1961 şi a fost modernizată în anul 2015. Structura Ciocârleşti, formată din Şcoala Primară şi Grădiniţă cu Program Normal,  a fost construită în 1878 modernizată fiind în anul 2015.

           Cultura şcolii este caracterizată printr-un ethos profesional bun.

           Climatul organizaţiei şcolare este armonios, remarcându-se prin profesionalism şi conexiuni interpersonale.

           Relaţiile dintre cadrele didactice sunt deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc.

           Trăsăturile dominante ale echipei noastre sunt:

 • simpatia faţă de copii,
 • libertatea de exprimare,
 • cooperarea,
 • respectul reciproc,
 • respectul pentru profesie,
 • dorinţa de perfecţionare şi disponibilitatea de învăţare pe tot parcursul vieţii.

             O tendinţă ascendentă, remarcată în ultima perioadă este deschiderea către valorile europene,deschidere potenţată de participarea la proiecte naţionale cu finanţare europeană.

            Comparativ cu valorile evidenţiate în vechea viziune şi misiune a şcolii, perspectiva actuală adaugă noi elemente, deoarece ne dorim cu toţii ca şcoala să fie nu doar un mediu sigur, ci şi un ambient prietenos, un climat incluziv, o şcoală a tuturor, un spaţiu potrivit pentru formarea, dezvoltarea şi manifestarea competenţelor elevilor, prin metode de educaţie formală, dar şi nonformală, clasice şi moderne, indoor şi outdoor, în incinta şcolii şi în comunitate.

IV.  VIZIUNEA. MISIUNEA. VALORILE

MOTTO:

“Mă implic astăzi pentru ceea ce sunt,

pentru imprevizibilul şi încântarea de a fi,

pentru un «eu» ce va fi,

pentru a crea dimineţi îndrăzneţe şi înserări strălucitoare,

pentru a clădi în prezent plăsmuirea unui viitor.”

Jacques Salome

II.  MISIUNE. VIZIUNE ŞI VALORI

MISIUNEA: Misiunea Şcolii Gimnaziale “Axinte Uricariul”, Scânteia este de a asigura pregătirea elevilor, la cele mai înalte standarde, a-i încuraja să-şi cunoască şi să-şi dezvolte potenţialul în funcţie de interesul şi motivaţiile personale, de capacităţile şi opţiunile proprii, dezvoltându-le competenţele cheie, pentru a putea oferi societăţii cetăţeni activi şi eficienţi, capabili să se integreze, motivaţi să înveţe pe tot parcursul vieţii astfel încât să aibă cele mai bune şanse de reuşită socială şi profesională.  
VIZIUNEA: Şcoala Gimnazială “Axinte Uricariul”, Scânteia este un loc în care toţi elevii se  dezvoltă la potenţial maxim, o şcoală incluzivă. Un partener în care părinţii şi comunitatea au încredere şi îl respectă!
 VALORILE promovate de şcoala noastră sunt: gândirea autonomă, integritatea, perseverenţa, respectul, responsabilitatea, toleranţa, egalitatea, motivarea pentru învăţare pe tot parcursul vieţii, cooperarea între partenerii educaţionali şi implicarea.

V. MISIUNEA ORGANIZATIEI  SCOLARE

1.Analiza culturii organizaţionale

          Şcoala noastră va urmări ca prin întregul proces instructiv-educativ să contribuie la identificarea şi dezvoltarea calităţilor şi aptitudinilor fiecărui elev,  să ofere şanse egale tuturor, în vederea cultivării spiritului practic şi artistic care să asigure capacitatea de a se integra în mod eficient într-o societate dinamică, în continuă schimbare şi evoluţie.

           Şcoala Gimnazială “Axinte Uricariul”, Scânteia, se constituie ca un nucleu de formare a tinerilor pentru o viaţă demnă şi o carieră reuşită prin educaţie morală, civică şi intelectuală bazată pe toleranţă, respect, deschidere către comunitate, adaptată la cerinţele unei noi societăţi, pentru un viitor european.

         Şcoala noastră îşi propune să contribuie la  dezvoltarea unui sistem de valori , a unei culturi şi tradiţii specifice stabilind, cu prioritate, obiective care vizează :   

     – formarea individului şi integrarea acestuia în mediul economico-social,  prin educaţie de calitate;
     -formarea elevilor în a dobândi competenţe specifice, teoretice şi practice cât mai ridicate pentru a fi competitivi pe piaţa muncii;
     -implicarea cadrelor didactice în procesul de formare continuă la disciplinele de specialitate şi în domeniul consilierii şi orientării profesionale,  astfel ca procesul de instruire şi consiliere să  asigure creşterea interesului elevilor pentru finalităţile vizate prin promovarea fiecărui nivel de învăţământ şi obtinerea unor rezultate şcolare mai bune;

    – informarea permanentă şi motivarea cadrelor didactice în vederea  participării la  diferite concursuri, competiţii, programe sau proiecte, alături de elevii şcolii;

    – implicarea cadrelor didactice în deciziile şcolii şi permanenta colaborare în vederea bunei funcţionări a instituţiei, prin distribuirea sarcinilor în mod corect şi echilibrat;
    -îmbunătăţirea comunicării între părinţi şi şcoală, prin transformarea familiei în partener real al educaţiei;
    -consolidarea relaţiei instituţionale dintre Şcoală,  Administraţia locala şi alte instituţii din comunitate;

    – aplicarea în vederea realizării unui Program de tipul  “A doua şansă” cu scopul de a oferi tuturor membrilor comunităţii acces la educaţie, diminuarea abandonului şcolar şi a analfabetismului;
    -colaborarea cu Primaria comunei Scânteia în vederea întocmirii unor proiecte de dezvoltare instituţională, educaţionale şi atingerii obiectivelor propuse;
    -colaborarea cu diferite unităţi şcolare pentru a transmite valori reale elevilor,  în ceea ce priveşte diversitatea culturală,toleranţa şi schimbul de experienţă;
    -dezvoltarea de acţiuni pe domenii de consiliere, orientare profesională şi de activităţi extracurriculare împreună cu instituţiile publice, care să contribuie la formarea şi integrarea individului într-un sistem de valori sociale ţi cultural-naţionale;
    -implicarea părintilor şi a unor personalităţi din cadrul comunităţii în activităţile extracurriculare ale şcolii în perspectiva integrării într-un spaţiu european de cultură şi civilizaţie;

            Rolul şcolii nu se va încheia  aici, evaluarea propriei activităţi trebuie să aibă o bază de valori palpabile,măsurabile şi în acelaşi timp, să genereze  recunoaştere  atât în plan organizaţional, cât şi social.

           Valorile măsurabile ce ar putea fi urmărite sunt:

 • numărul  de elevi care promovează ;
 • numărul  de elevi olimpici sau care au rezultate excepţionale la concursuri;
 • numărul de elevi care îşi continuă studiile dupa absolvirea şcolii generale;
 • procentul de cadre didactice care au urmat sau urmează forme de perfecţionare continuă- formare profesională;
 • numărul de proiecte/ programe derulate în şcoală.

VIII. ŢINTE STRATEGICE, OBIECTIVE ŞI OPŢIUNI STRATEGICE

       1. Motivarea necesităţii, fezabilităţii şi a oportunităţilor PDI

         Şcoala noastră, în prezent are un număr aproximativ de 457 de elevi şi din acest motiv ne propunem ca obiectiv primordial menţinerea în şcoală a elevilor şi atragerea de noi elevi, pentru a creşte populaţia şcolară.

         Sunt aspecte care trebuie transformate, dezvoltate în cadrul instituţiei de învăţământ şi la nivelul activităţii instructive desfăşurate, în vederea obţinerii calităţii şi excelenţei în educaţie.

         Prezentul PDI îşi propune să îmbunătăţească mediul de învăţare, printr-o atmosferă caldă şi monitorizată, caracterizată prin disciplină, un demers ordonat al activităţii de învăţare şi un mediu atractiv de activitate, spaţii şcolare bine întreţinute şi dotate corespunzător, corelate cu o creştere a rezultatelor şcolare şi extraşcolare.

         Dezvoltarea resursei umane semnifică, în esenţa acestui PDI, cultivarea atitudinilor pozitive a personalului şcolii şi îmbogăţirea abilităţilor profesionale prin instruire şi dezvoltare, crearea unei culturi a învăţării organizaţionale, a culturii responsabilităţii, a învăţării pe tot parcursul vieţii. De asemenea este promovată dezvoltarea proceselor de bază care stau la baza activităţii didactice: planificarea, realizarea, obţinerea şi evaluarea învăţării, asigurarea tuturor premiselor- materiale, financiare, umane pentru atingerea performanţei.

       Ţintele strategice derivă din misiunea şcolii şi reprezintă intenţiile majore ce vor fi puse in practică prin proiectul de dezvoltare instituţională.

      Opţiunile strategice sunt selectate pornind de la punctele slabe si oportunităţile constatate şi indică  priorităţile fiecărei ţinte în alocarea şi utilizarea resurselor pentru dezvoltarea pe domenii.

        2. Ţintele, obiectivele şi opţiunile strategice

Dezvoltarea si modernizarea instituţională a Şcolii  Gimnaziale “Axinte Uricariul”, Scânteia

 in perioada 2022-2026 are următoarele ţinte strategice:

TINTA  1: Realizarea unui proces educaţional performant în condiţii optime de studiu, de siguranţă fizică şi psihică.

OBIECTIVE:

1.1 Asigurarea unui demers didactic activ-participativ, centrat pe elev;

1.2 Folosirea eficientă a resurselor educaţionale;

1.3  Adaptarea ofertei educaţionale a şcolii la nevoile beneficiarilor;

 1.4 Asigurarea accesului tuturor elevilor la educaţie;

 1.5 Eliminarea fenomenului de violenţă şcolară şi diminuarea absenteismului/ abandonului şcolar.

 Motivarea alegerii ţintei :

1. Legea Educației formulează ca principală finalitate în educaţia şi formarea profesională  a elevilor, formarea şi dezvoltarea competenţelor acestora, necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală.

2.Cele opt domenii de competențe cheie trebuie să stea la baza curriculum-ului şi a proiectării didactice.

3.Misiunea școlii are în vedere ca fiecare elev să beneficieze de șansa dezvoltării sale pentru a fi pregatit pentru o treaptă superioară în educație, școala satisfăcând nevoia fiecărui elev de a se simţi competent, de a se adapta la schimbările permanente ale societăţii.

4.Cadrele didactice trebuie să valorifice mai eficient resursele umane și materiale, tehnica informațională, metodele activ-participative.

5. Activitatea școlii trebuie îmbunătățită în domeniul asigurării şi evaluării calitătii educaţiei.

Resurse strategice:

1. Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, autorități locale;

2. Resurse materiale şi financiare: material curricular corespunzător (planuri de învățământ și programe școlare, auxiliare curriculare, manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme,îndrumatoare, softuri educaţionale); materiale didactice specifice disciplinelor de studiu, echipamente IT, birotică şi consumabile;

3. Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site ME, site ARACIP, site ISJ, legislație actualizată.

4. Resurse de experientă şi expertiză : echipa managerială, responsabili de comisii, metodiști, formatori, mentori – experți din exterior.

5. Resurse de timp : alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din perspectiva unei dezvoltării şcolare durabile şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI.

6. Resurse de autoritate şi putere : ISJ, ME, Primărie, Consiliul Local .

OPTIUNI  STRATEGICE

CurriculumResurse materiale şi financiareResurse umaneRelaţii comunitare
Cunoașterea de către toate cadrele didactice a documentelor de politică educaţională elaborate extern şi intern (MEC, ISJ, școală) și implementarea lor prin planurile specifice ale catedrelor, comisiilor de specialitate; Implementarea curriculum-ului şcolar, prin parcurgerea integrală a programei şi a C.D.S. utilizând cele mai eficiente mijloace şi metode pentru stimularea interesului elevilor;   Valorificarea rezultatelor evaluărilor în proiectarea demersului didactic;   Diversificareaofertei  de opţionale, prin propunerea unor programe personalizate, atractive ;   Proiectarea diferenţiată a demersului didactic ;   Promovarea învăţării prin implicarea activ-participativă şi prin experimente stimulatoare.  Modernizarea mediului fizic şcolar prin actualizarea mijloacelor de învăţământ şi lucrări de reabilitare/ întreţinere a clădirilor; Implicarea activă în atragerea unor sponsori/ parteneri, pentru derularea activităţilor educative.Perfecţionarea cadrelor didactice pentru utilizarea şi eficientizarea metodelor de predare activ- participative, pentru iniţierea şi dezvoltarea de proiecte din perspective unei dezvoltări durabile; Pregătirea elevilor în vederea participării la olimpiade şi concursuri şcolare; Implicarea elevilor în vederea responsabilizării individuale şi colective la activităţi curriculare şi de participare activă în viaţa şcolii şi comunităţii.Valorificare şi îmbogăţirea elementelor valoroase din tradiţia şcolii şi a comunităţii, promovarea lor prin organizarea de activităţi şi diseminarea lor ; Dezvoltarea unui proiect/program comunitar, de tipul After school/SDS, pentru elevii ce întâmpină dificultăţi sau A doua şansă,  cu sprijinul Primăriei, ONG-urilor şi agenţilor economici din comunitate; Reconsiderarea ofertei educaţionale în funcţie de nevoile comunităţii şi resurselor de care dispune şcoala; Colaborarea cu autorităţile locale şi alţi parteneri locali în derularea unor proiecte / programe.  

Rezultate aşteptate:

·Toate cadrele didactice vor realiza proiectarea didactică  în conformitate cu

documentele de politică educaţională;

·Creşterea interesului elevilor pentru ore, măsurat în rezultate școlare bune și foarte bune, procent de promovabiliate în creștere și scăderea ratei absenteismului;

·Rezultate îmbunătăţite la evaluarea naționalăși medii ridicate la admiterea în liceu;

·Creșterea numărului de cadre didactice din şcoală care au urmat cursuri de perfecţionare şi le implementează la clasă ;

·Elevii care vor beneficia de sprijin în programul After school/SDS vor avea rezultate şcolare îmbunătăţite iar cei din programul A doua şansă îşi vor finalize studiile;

·Mai mulți elevi premiați la olimpiadele și concursurile școlare județene și naționale;

TINTA  2:  Dezvoltarea resurselor umane, financiare şi materiale a şcolii.

OBIECTIVE:

2.1 Asigurarea perfecţionării continue a personalului şcolii în funcţie de nevoi, conform legislaţiei;

2.2 Asigurarea/ îmbunătăţirea resursei materiale;

2.3 Gestionarea eficientă a resurselor financiare;

2.4 Îmbunătăţirea activităţilor de obţinere a fondurilor extrabugetare.

Asigurarea condiţiilor optime de studiu şi de siguranţă necesare desfăşurării unui învăţământ de calitate, prin valorificarea eficientă a resurselor strategice existente şi creşterea gradului de responsabilizare a tuturor actorilor educaţionali.

Motivarea alegerii ţintei :

1. Legea Educației Naționale formulează ca principală finalitate în educaţia şi formarea profesională a elevilor, formarea si dezvoltarea competenţelor acestuia, necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală.

2. Elaborarea curriculum-ului si proiectarea didactică pentru orele de consiliere şi orientare şi activitatea educativă trebuie să se facă având în vedere prevenirea şi combaterea comportamentelor nesănătoase şi asigurarea siguranţei elevilor.

3. Crearea condiţiilor optime în şcoală contribuie la îndeplinirea misiunii şcolii, de a dezvolta personalităţi armonioase, autonome şi creative.

4. Există în şcoală resursele umane și materiale, tehnică informațională, care pot fi folosite mai eficient de către cadrele didactice.

5. Creşterea calităţii educaţiei oferite de şcoală este o idee asumată de către toţi factorii implicaţi în actul instructiv-educativ.

Resurse strategice:

1. Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, personal auxiliar, autorități locale;

2. Resurse materiale şi financiare: material curricular corespunzător (planuri de învățământ și programe școlare, auxiliare curriculare, softuri educationale); materiale didactice specifice disciplinei consiliere şi orientare, echipamente IT, birotică şi consumabile;

3. Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site ME, site ARACIP, site ISJ, legislație actualizată.

4. Resurse de experientă şi expertiză : echipa managerială, responsabili de comisii, experți din exterior.

5. Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din perspectiva unei dezvoltării şcolare durabile şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI.

6. Resurse de autoritate şi putere : ISJ, ME, Primărie, Consiliul Local .

OPTIUNI  STRATEGICE

CurriculumResurse materiale şi financiareResurse umaneRelaţii comunitare
Susţinerea în cadrul orelor de consiliere şi orientare a unor teme privind educaţia rutieră, traficul de persoane, riscurileconsumului de droguri și substanțe etnobotanice, educaţie pentru sănătate;   Reactualizarea RI cu unele sancţiuni în cazul nerespectării normelor de conduită în şcoală;   Valorificarea tuturor momentelor propice în cadrul orelor, în vederea menţinerii unui ambient plăcut şi curat, în favoarea elevilor;  Menţinerea în incinta şi perimetrul şcolii a unui climat de siguranţă, a unui ambient propice actului educaţional prin implicarea elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi Consiliului local;   Asigurarea bazei logistice pentru evaluarea elevilor claselor a II-a, a IV-a, a VI-a şi a VIII-a, pentru olimpiade şcolare, pentru activităţile educative şi sportive, extracurriculare şi concursurile şcolare;   Menţinerea în stare  bună de  funcţionare a sistemului de supraveghere video.Asigurarea resurselor umane necesare desfăşurării în condiţii optime a procesului instructiv- educative;   Repartizarea bugetului pe priorităţi, cu consultarea factorilor implicaţi (Centrul de execuţie bugetară, Primărie, Comitetul Reprezentativ al Părinţilor, cadre didactice);   Întreţinerea bazei materiale existente şi îmbunătăţirea acesteia prin diverse mijloace de atragere a resurselor   Monitorizarea respectării de către elevi şi personalul şcolii a legislaţiei în vigoare, a prevederilor Regulamentului intern.Reactualizarea parteneriatului cu Poliţia în vederea creşterii siguranţei elevilor şi cadrelor didactice, pentru combaterea delincvenţei juvenile şi a manifestărilor violente, a absenteismului, prin realizarea unor ore de consiliere şi orientare cu participarea cadrelor de poliţie şi a consilierului şcolar;     Iniţierea elevilor în adoptarea unui comportament adecvat în situaţii de urgenţă prin simulările semestriale şi prin orele de dirigenţie în colaborare cu ISU.  

Rezultate aşteptate:

·Cadrele didactice vor realiza proiectarea didactică pentru orele de consiliere şi orientare şi activităţi educative având în vedere asigurarea condiţiilor optime de studiu şi siguranţă;

·Numărul elevilor implicaţi în activităţi educative şcolare şi extraşcolare va fi crescut, interesul elevilor faţă de păstrarea bunurilor şi a ambientului şcolii va fi mai mare;

·Rezultate bune la evaluarea națională și medii ridicate de admiterea în licee;

·Creșterea gradului de satisfacție al elevilor și părinților față de ambientul şcolii şi de condiţiile de siguranţă din şcoală;

·Fluxul activităţilor desfăşurate în şcoală în domeniul vizat este îmbunătăţit .

TINTA  3: Promovarea imaginii şcolii prin dezvoltarea dimensiunii locale, naţionale şi europene.

OBIECTIVE:

3.1  Stabilirea relaţiilor şcoală- familie- autorităţi- comunitate în cadrul proiectelor, parteneriatelor şi activităţilor desfăşurate;

3.2 Promovarea imaginii şcolii;

3.3 Dezvoltarea proiectelor/ parteneriatelor naţionale şi europene

 Creşterea calităţii managementului organizaţional şi al clasei, prin implicarea activă a profesorilor şi a elevilor în activităţi extracurriculare şi extraşcolare adaptate nevoilor beneficiarilor, prin metode de educaţie formală şi nonformală, prin elaborarea şi derularea de proiecte şi acţiuni civice în comunitate şi dezvoltarea dimensiunii locale, naţionale şi europene a şcolii

Motivarea alegerii ţintei :

1. Fiecare diriginte şi învăţător are obligaţia de a desfăşura activităţi educative cu clasa pe care o îndrumă.

2.Activităţile educative sunt atractive pentru elevi, deoarece se desfăşoară în contexte variate faţă de orele de curs.

.3.Formarea unei personalităţi armonioase, autonome şi creative nu se poate realiza numai prin parcurgerea curriculumului obligatoriu, ci mai ales prin desfăşurarea altor activităţi .

4.Cadrele didactice vor participa la cursuri de formare care le dau posibilitate de a desfăşura programe şi proiecte educative de calitate.

5. Activitatea educativă în şcoala noastră a fost un punct forte până în prezent..

6. Derularea de parteneriate oferă elevilor şansa de a se dezvolta şi şcolii posibilitatea de a-şi îndeplini misiunea.

7.  Cadrele didactice dau dovadă de creativitate, de interes şi motivaţie pentru implicarea în astfel de proiecte.

8. Cadrele didactice pot urma cursuri de formare în ceea ce priveşte managementul proiectelor europene.

9. Şcoala are un nivel scăzut al absorbţiei de fonduri pe proiecte europene.

Resurse strategice:

Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, autorități locale;

Resurse materiale şi financiare: programe de activităţi, proiecte, softuri educationale; materiale didactice specifice, echipamente IT, birotică şi consumabile;

Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site ME, site ARACIP, siteISJ, legislație actualizată, proiecte europene.

Resurse de experientă şi expertiză : echipa managerială, consilier educativ, responsabili de comisii, experți din exterior.

Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din perspectiva unei dezvoltării şcolare durabile şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI

Resurse de autoritate şi putere : ISJ, ME, Primărie, Consiliul Local .

OPTIUNI  STRATEGICE

CurriculumResurse materiale şi financiareResurse umaneRelaţii comunitare
Propunerea de către fiecare diriginte şi învăţător a unui program de activităţi extracurriculare la sugestia şi cu participarea tuturor elevilor;   Proiectarea responsabilă a activităţilor pentru săptămâna “Şcoala altfel”, în vederea implicării elevilorîn activităţi în comunitate şi activităţi de voluntariat;   Participarea la activităţile educative desfăşurate în şcoală sau în comunitate:   Implicarea elevilor în organizarea activităţilor educative. Implicarea cadrelor diactice în scrierea şi implementarea Proiectelor cu aplicabilitate în activităţile curriculare;  Implicarea Consiliului Reprezentativ al părinţilor în atragerea de persoane fizice sau juridice care prin contribuţii financiare şi materiale să susţină programe de modernizare a activităţii educative şi a bazei material;   Implicarea elevilor în strângerea de fonduri prin desfăşurarea unor proiecte ce vizează reciclarea sau valorificarea unor produse create de ei. Implicarea Consiliului Local şi a Primăriei sau a altor instituţii în acordarea sprijinului necesar derulării unui proiect.  Implicarea unui număr mare de elevi în activităţi educative, participarea la concursuri artistice şi sportive, indiferent de etnie, apartenenţă religioasă etc.   Continuarea parteneriatului familie-şcoală prin includerea părinţilor în activităţi, lectorate, diseminări de bune practici etc. Implicarea elevilor şi cadrelor didactice în elaborarea unei reviste a şcolii. Formarea cadrelor didactice privind elaborarea aplicaţiilor în programe europene şi naţionale.  Diseminarea în comunitate a activităţilor desfăşurate de şcoală, în vederea creşterii vizibilităţii şcolii şi întărirea imaginii acesteia în comunitate;     Realizarea de proiecte comune cu alte şcoli din zonă, din ţară şi din străinătate.  

Rezultate aşteptate:

·Toate cadrele didactice propun activităţi educative în conformitate cu interesele elevilor şi ale comunităţii, în perspectiva îndeplinirii misiunii şcolii;

·Creşte numărul proiectelor educative desfăşurate la nivel local, judeţean, naţional, în care şcoala este implicată;

·Interesul elevilor şi părinţilor pentru activitatea instructivă şi educativă va creşte, fiind concretizat în iniţiative din partea acestora, numărul participanţilor, calitatea activităţilor desfăşurate;

·Rezultate foarte bune obţinute la concursurile cu tematică educativă propuse de ISJ, MEN sau de alţi parteneri educaţionali;

·Creșterea gradului de satisfacție al elevilor și părinților fața deactivităţile educative desfăşurat;

·Consiliul elevilor este mai vizibil în viaţa şcolii.

·Apariţia unei reviste a şcolii.

·Imaginea şcolii este promovată intens în comunitate.

Creşterea vizibilităţii rezultatele proiectelor desfăşurate,prin diverse oportunităţi de diseminare;

·Creșterea gradului de satisfacție al elevilor și părinților fața deproiectele desfăşurate;

·Întărirea culturii organizaţionale (elevii, părinţii şi cadrele didactice vor deveni mai conştienţi de rolul şi de importanţa pe care o au în viaţa şcolii).

TINTA  4: Reconsiderarea managementului unităţii şcolare.

OBIECTIVE:

4.1 Asigurarea unui management eficient, motivant, caracterizat pe iniţiativă şi implicare în scopul eficientizării activităţilor şi adecvării la nevoile beneficiarilor.

4.2 Digitalizarea compartimentelor.

4.3 Crearea unor baze de date.

Motivarea alegerii ţintei :

1. Accentul tot mai pronunţat asupra reformării sistemului de învăţământ actual.

2. Abordarea unor modele colegiale de leadership au  asigurat în cadrul multor instituţii sau domenii de activitate, un sistem eficient, motivant şi performant.

3.Crearea condiţiilor optime în şcoală contribuie la îndeplinirea misiunii şcolii, de a dezvolta personalităţi armonioase, autonome şi creative.

Resurse strategice:

1. Resurse umane: managerul, Consiliul Profesoral, Consiliul de Administraţie, Contabilitate şi secretariat, Comisii.

2. Resurse materiale şi financiare: regulamente, legislaţie, decizii interne, resurse financiare proprii

3. Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site ME, site ARACIP, site ISJ, legislație actualizată.

4. Resurse de experienţă şi expertiză : echipa managerială, responsabili de comisii, metodiști, formatori, mentori – experți din exterior.

5. Resurse de timp : alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din perspectiva unei dezvoltării şcolare durabile şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI.

6. Resurse de autoritate şi putere : ISJ, ME, Primărie, Consiliul Local, CEAC .

OPTIUNI  STRATEGICE

CurriculumResurse materiale şi financiareResurse umaneRelaţii comunitare
  Delegarea responsabilităţilor în cadrul echipei avându-se în vedere criteriile de competenţă profesională şi managerială, precum şi principiul lucrului în echipă. Consiliere, control,monitorizare bazate pe proceduri- mentorat, asistenţe.Dezvoltarea unui management al resurselor materiale centrat pe eficienţă şi efectivitate, prin analiza costurilor, încadrare în buget şi perfecţionarea angajaţilor  în domeniul achiziţiilor publice, perfecţionarea unui membru  CA în management educaţional.Realizarea unei baze de date/ actualizarea permanentă a situaţiei elevilor cu părinţi plecaţi în străinătate. Asigurarea unor relaţii funcţionale, coerente prin  transparenţă la nivelul unităţii de învăţământ. Actualizarea ROFUIP, ROIAsigurarea unui climat ce garantează siguranţa fizică şi psihică a elevilor.      Întâlniri periodice cu părinţii.     Popularizarea activităţii şcolii, a rezultatelor obţinute de elevi şi cadre didactice în vederea creşterii prestigiului şcolii, a încrederii şi a sentimentului de apartenenţă al cadrelor didactice.     Întocmirea unui Protocol de colaborare cu Poliţia Scânteia în vederea patrulării în zona şcolii periodic, în anumite intervale orare.

PROGRAME DE DEZVOLTARE PE DOMENII:

Nr. crtDOMENIUL FUNCŢIONALPrograme de dezvoltare:Obiective  strategice/ Direcţii
1Curriculum1. Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ. 2. Tratarea diferenţiată a elevilor.1.Dezvoltarea sistemului de management al calităţii; 2.Asigurarea unor programe educaţionae bazate pe o învăţare activă în care să fie implicaţi toţi beneficiarii şi care să satisfacă aşteptările acestora şi standardele de calitate; 3.Punerea în practică a curriculumului naţional la  nivelul fiecărei comisii metodice şi al fiecărei discipline de studiu; 4.Realizarea unei oferte de CDŞ în funcţie de nevoile elevilor şi posibilităţile materiale şi umane ale şcolii; 5.Realizarea unei evaluări ritmice şi obiective a competenţelor vizate de curriculum; 6.Îmbunătăţirea demersului didactic asigurând şanse egale tuturor elevilor pentru atingerea standardelor curriculare şi pregătirea elevilor de a accede la liceu şi scoala profesională în funcţie de posibilităţile intelectuale şi de interesele fiecăruia;  
2Resurse umane1. : Asigurarea unui management şi  unei gestionări eficiente a resureselor umane, caracterizate  de motivare, iniţiativă şi implicare în scopul adecvării activităţii şcolii  la nevoile beneficiarilor.  1. Creşterea eficienţei funcţiilor manageriale şi distribuirea acestora; 2.Menţinerea unui management privind resursele umane care să asigure creşterea calităţii demersului didactic actual; 3.Conştientizarea  cadrelor didactice privind dezvoltarea carierei didactice şi etapele acesteia; 4.Armonizarea ofertei de formare cu nevoile de formare individuale şi cele ale organizaţiei; 5.Rezolvarea problemelor interne la nivelul unităţii de învăţământ în conformitate cu legislaţia în vigoare; 6.Asigurarea sănătăţii şi securităţii la locul de muncă, prin respectarea regulamentelor şcolii (Regulamentul de organizare şi funcţionare şi Regulamentul de ordine internă)  
3Resurse materiale şi financiare1. Folosirea eficientă a tuturor resurselor materiale şi financiare.1.Fundamentarea, angajarea, ordonanţarea, lichidarea şi execuţia bugetului conform prevederilor legale în vigoare; 2.Îmbunătăţirea  condiţiilor igienico-sanitare din şcoală; 3.Gestionarea eficientă a resurselor financiare şi materiale; 4.Păstrarea, întreţinerea şi înnoirea bazei materiale a şcolii; 5.Stabilirea şi respectarea priorităţilor în vederea repartizării fondurilor, a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar achiziţionate; 6.Îmbunătăţirea activităţilor de obţinere a fondurilor extrabugetare.  
4Relaţii sistemice comunitare        1. Realizarea de activităţi variate, adaptate nevoilor elevilor şi comunităţii1.Stabilirea modalităţilor de colaborare cu părinţii, autorităţile publice locale, instituţiile de cultură şi alte organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale; 2.Implicarea părinţilor şi comunităţii locale în activităţile şcolare şi extraşcolare ale şcolii; 3.Promovarea imaginii şcolii.  

           3. Etape de realizare a PDI

            Ţintele propuse vor fi atinse pe parcursul unui ciclu de 4 ani şcolari, în intervalul 2022- 2026, urmând trei etape: demarare, dezvoltare şi consolidare.

                Implementarea proiectului se bazează pe realitatea şcolii  la începutul semestrului II  şi pe parcursul acestuia, pe informaţiile obţinute din rapoartele responsabililor de comisii, din informaţii provenite de la cadre didactice, din literatura de specialitate în management educaţional.

        El va fi  vizat de Consiliul de Administraţie şi este documentul principal pe baza căruia se vor elabora celelalte documente manageriale ale şcolii. Pentru realizarea obiectivelor propuse se cere o bună orientare şi mobilizare a resurselor umane şi material-financiare,dar pot apărea şi condiţionări externe favorabile sau nefavorabile, neanticipate, conjuncturale.

        Se vor evalua rezultatele obţinute în diferite etape de aplicare a PDI şi se vor

compara cu priorităţile stabilite.

        Realizările vor fi prezentate în consiliile profesorale, şedinţele cu părinţii şi ale Consiliului de administraţie. Pe perioade scurte (anuale, semestriale), ţinând cont de

realităţile momentului, pot apărea noi obiective generate de schimbările datelor de intrare. Acestea vor fi identificate şi cuprinse în Planul managerial anual al şcolii.

IX.  MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ

       1.Indicatori de realizare PDI – raportat la perioada anterioară:

·Procentul de promovabilitate crescut la EN;

·Implementarea a cel puţin unuia dintre  proiectele de tipul After school/ SDS, A doua şansă, Şcoala de vară;

·Diminuarea abandonului şcolar şi a eşecului şcolar în comunitate, cu 50٪;

·Grad crescut al diferenţierei şcolare şi a integrării elevilor cu CES;

·Gradul de integrare a absolvenţilor în formele de învăţământ imediat superioare;

·Rezultatele crescute, obţinute de elevi la olimpiade şi concursuri şcolare, concursuri artistice şi sportive;

·Parteneriatele cu alte instituţii de învăţământ vor creşte cu 30٪;

·Reducerea cu 50٪ a pagubelor material produse de elevi în şcoală;

·70٪ din cadrele didactice aplică metode interactive, centrate pe elev şi noi tehnologii în cadrul orelor;

·Gradul de formare a a cadrelor didactice şi a personalului auxiliar  prin cursuri de formare continuă, obţinerea  gradelor  didactice respectiv cursuri de specializare- 60٪ din cadrele didactice vor obţine 90 de credite transferabile/ 5 ani ;

·Starea bazei didactico-materiale a şcolii îmbunătăţită şi modernizarea acesteia;

·Gradul de implicare în proiecte comunitare, prin participarea la cel puţin 2 activităţi pe an şcolar;

·Gradul de satisfacţie cu 30٪ mai mare a beneficiarilor faţă de activitatea şcolii .

·Gradul de satisfacţie a cadrelor didactice, a personalului auxiliar şi personalului nedidactic- 85٪.

·Elaborarea şi aplicarea procedurilor şi documentelor conform Standardelor naţionale de calitate ;

·Elaborarea şi aplicarea procedurilor şi documentelor associate standardelor Sistemului de Control Intern Managerial;

        1.Monitorizarea PDI

        Monitorizarea va fi realizată de CEAC, prin intermediul unei echipe de monitorizare, pe baza Graficului de monitorizare, aprobat de director.

         Graficul de monitorizare este gestionat de responsabilul CEAC şi cuprinde Calendarul vizitelor de monitorizare a activităţilor din Planul Operaţional.

          În monitorizare şi evaluare se vor utilize: fişe, rapoarte, interviuri, chestionare şi liste de recomandări- în cazul neconformităţilor dintre indicatorii de performanţă şi activităţi.

        2.Evaluarea PDI

         Se va centra pe valoarea adăugată, plecând de la analiza punctelor tari/ slabe, ţi va avea în vedere:

 • depistarea cauzelor nerealizării indicatorilor de performanţă;
 • furnizarea datelor pentru analiza efectuată de management;
 • furnizarea feedback-ului prin întâlniri cu grupurile ţintă şi parteneri sociali;
 • compararea rezultatelor actuale cu obiectivele de asigurare a calităţii stabilite în anul şcolar anterior;
 • stabilirea obiectivelor specific pentru anul şcolar următor, cu termene de realizare;
 • organizarea bazei de date la nivelul CEAC, care să permit colectarea, prelucrarea şi analiza datelor privitoare la planurile operaţionale;
 • organizarea activităţilor de tip benchmarking (comparaţii cu şcoli similare).

ECHIPA DE ELABORARE A PROIECTULUI :

 • prof. CÂRLESCU VIORELA MIHAELA- DIRECTOR
 • prof. CONDRATOV VERONICA- CONSILER EDUCATIV
 • prof. COŢOVANU ROXANA- RESPONSABIL CEAC
 • prof. MIHAI MARIA- COMISIA ÎMPOTRIVA VIOLENŢEI ÎN ŞCOALĂ
Any-Scanner_10_12_2022

PDI_compressed-1_rotated

PDI-VIORELA-2

RAPORT DE EVALUARE INTERNA A CALITATII PENTRU ANUL SCOLAR 2021-2022

RAEI-2021-2022